Manager Energetic Industrial

S.C. COPROFORM S.R.L. detine agrementul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, A.N.R.E. ,Nr.64534 /2013, in vederea organizarii Cursurilor de pregatire de specialitate pentru autorizarea auditorilor energetici pentru industrie si atestarea managerilor energetici pentru industrie, conform Legii eficientei energetice nr.121/august 2014 si Deciziei A.N.R.E. nr. 2794 din 17 dec. 2014

Decizia A.N.R.E. nr. 1111 din 2017

Legea nr. 121-2014-EFICIENTA ENERGETICA

Legea nr. 160 2016-pentru completarea si modificarea Legii 121-2014

Decizia A.N.R.E. nr.2794 din 2014 si Regulament

Cerinte pentru atestare si acreditare

Art. 5. – (1) Cerintele obligatorii care trebuie îndeplinite de către persoanele fizice, în vederea obtinerii atestatului de manager energetic sunt:

1. Cerinte de natură juridică

a) să aibă capacitate deplină de exercitiu;

b) să prezinte certificatul de cazier judiciar emis în conditiile legii ;

c) să aibă pregătirea profesională, specializarea si experienta acumulată în domeniu cerute de prezentul Regulament

(2) Experienta profesională trebuie să fie dobândită pe durata specificată mai jos prin activitate didactică, cercetare, proiectare, executie sau exploatare, acumulată în domeniile tehnice mentionate în tabelul următor:

(3) Cerinta referitoare la pregătirea în domeniul elaborării auditurilor energetice este îndeplinită prin absolvirea unui curs de specialitate organizat de o universitate tehnică cu profil energetic sau de un formator profesional agreat de către ANRE in Consortiu cu o unitate de invatamant superior .

(4) Cerintele obligatorii care trebuie îndeplinite de cãtre persoanele juridice, in vederea obtinerii acreditãrii de cãtre ANRE sunt:

a) sã depunã copia Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului;

b) sã aibã prevãzutã în obiectul de activitate prestarea de servicii energetice si/sau activitãti de inginerie si consultantã tehnicã legate de acestea;

c) sã depunã certificatul constatator în original sau copie legalizatã, cu privire la înregistrarea si situatia operatorului economic solicitant, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la autoritatea competentã.

d) sã aibã minimum un manager energetic atestat conform legii, angajat pe bazã de contract individual de muncã ; in cazul societãtilor cu rãspundere limitatã asociatul/asociatii are/au dreptul sã presteze activitate de manager energetic atestat, conform legii societãtilor comerciale.

Cursurile de pregatire teoretica se desfasoara cu respectarea tematicii, bibliografiei si programei de studiu ANRE.

Cursurile se vor desfasura, dupa aparitia noilor programe analitice, o parte la distanta, la beneficiar(60 ore) si o parte prin intalniri directe ce presupun activitati practice in unitati industriale si laboratoare universitare(30 ore) .

In perioada pregatirii se va realiza si Proiectul de management energetic pentru industrie.

La finalaul cursului de pregatire teoretica se va face o evaluare si fiecare participant la program va primi un certificat de absolvire si, impreuna, vom intocmi dosarul ce se va depune la A.N.R.E, Departamentul de Eficienta Energetica, in vederea atestarii ca manager energetic industrial .

Ulterior, candidatul va fi programat pentru sustinerea proiectului la DEE al A.N.R.E.

Inginer Dumitru-Liviu MADAN - Administrator SC COPROFORM SRL