Auditor Energetic Industrial

S.C. COPROFORM S.R.L. detine agrementul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, A.N.R.E. ,Nr.64534 /2013, in vederea organizarii Cursurilor de pregatire de specialitate pentru autorizarea auditorilor energetici pentru industrie si atestarea managerilor energetici pentru industrie, conform Legii eficientei energetice nr.121/august 2014 si Deciziei A.N.R.E. nr. 2794 din 17 dec. 2014

Decizia A.N.R.E. nr. 1111 din 2017

Legea nr. 121-2014-EFICIENTA ENERGETICA

Legea nr. 160 2016-pentru completarea si modificarea Legii 121-2014

Decizia A.N.R.E. nr.2794 din 2014 si Regulament

Cerintele care trebuie îndeplinite la solicitarea autorizării:

Art. 8. – (1) Cerintele care trebuie îndeplinite de către persoanele fizice, în vederea obtinerii autorizatiei de auditor energetic sunt:

a) să aibă capacitate deplină de exercitiu;

b) să prezinte certificatul de cazier judiciar emis în conditiile legii;

c) să aibă pregătirea profesională, specializarea si experienta acumulată în domeniu cerute de prezentul Regulament.

(2) Experienta profesională trebuie să fie dobândită pe durata specificată mai jos prin activitate didactică, cercetare, proiectare, executie sau exploatare acumulată în domeniile tehnice mentionate în tabelul următor:

(3) Cerinta referitoare la pregătirea în domeniul elaborării auditurilor energetice este îndeplinită prin absolvirea unui curs de specialitate organizat de o universitate tehnică cu profil energetic sau de un formator profesional agreat de către ANRE in Consortiu cu o unitate de invatamant superior .

(4) Persoana fizică care solicită să fie autorizată ca auditor energetic trebuie să facă dovada că are în dotare echipamente de măsurare specifice auditurilor energetice pentru care persoana fizică solicită autorizarea, însoţită de documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă al acestora, şi/sau copia contractului de închiriere sau de comodat a echipamentelor de măsurare încheiat cu un operator economic/o instituţie care are astfel de echipamente :

Pentru elaborarea auditurilor electroenergetice sunt necesare următoarele echipamente:

 1. Analizor trifazat de energie electrică
 2. Trusă de măsură pentru parametrii electrici
 3. Multimetru
 4. Luxmetru

Pentru elaborarea auditurilor termoenergetice sunt necesare următoarele echipamente:

 1. Cameră de termoviziune
 2. Pirometru
 3. Analizor de gaze de ardere
 4. Termometru cu sonde de contact
 5. Debitmetru ultrasonic
 6. Termohigrometru

Art.9. – Cerintele obligatorii care trebuie îndeplinite de către persoanele juridice, în vederea obtinerii autorizatiei de auditor energetic sunt:

a) să depună copia Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului;

b) să aibă prevăzută în obiectul de activitate prestarea de servicii energetice , activităti de inginerie si consultantă tehnică legate de aceasta sau activităti de testări si analize tehnice ;

c) să depună certificatul constatator în original sau copie legalizată cu privire la înregistrarea si situatia operatorului economic solicitant, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la autoritatea competentă;

d) să aibă minim 3 auditori energetici autorizati conform legii, angajati pe bază de contract individual de muncă; în cazul societătilor cu răspundere limitată asociatul/asociatii are/au dreptul să presteze activitate de auditor energetic autorizat, conform legii;

e) să facă dovada că are în dotare echipamente de măsurare specifice auditurilor energetice pentru care persoana fizică solicită autorizarea, însoţită de documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă al acestora, şi/sau copia contractului de închiriere sau de comodat a echipamentelor de măsurare încheiat cu un operator economic/o instituţie care are astfel de echipamente:

Pentru elaborarea auditurilor electroenergetice sunt necesare următoarele echipamente:

 1. Analizor trifazat de energie electrică
 2. Trusă de măsură pentru parametrii electrici
 3. Multimetru
 4. Luxmetru

Pentru elaborarea auditurilor termoenergetice sunt necesare următoarele echipamente:

 1. Cameră de termoviziune
 2. Pirometru
 3. Analizor de gaze de ardere
 4. Termometru cu sonde de contact
 5. Debitmetru ultrasonic
 6. Termohigrometru

Cursurile de pregatire teoretica se desfasoara cu respectarea tematicii, bibliografiei si programei de studiu ANRE.

Cursurile se vor desfasura, conform noilor programe analitice, o parte la distanta, la beneficiar(30 ore) si o parte prin intalniri directe ce presupun activitati practice in unitati industriale si laboratoare universitare(30 ore) .

La finalaul cursului de pregatire teoretica fiecare participant la program va primi un certificat de absolvire si , impreuna , vom intocmi dosarul ce se va depune la A.N.R.E , Departamentul de Eficienta Energetica , in vederea autorizarii ca auditor energetic industrial .

Inginer Dumitru-Liviu MADAN -Administrator SC COPROFORM SRL